General Category > Filipino Bible

Ano ba ang Tunay na Pangalan ng Diyos?

(1/2) > >>

Harwin:
Nais kong malaman ang inyong mga kasagutan sa Post na ito, marahil marami sa inyo ay sinasabi kilala nyo ang Diyos pero siya nga ba yun? Feel free to comment God bless

ianjay:
Marami ang pangalan nang Dios bawat pangalan may ibig sabihin 

Harwin:
Isa lang ang Pangalan ng Diyos bro.. Zechariah 14:9 . Pano mo naman nasabi na madami ang pangalan eh ayun sa nasulat isa lang? May referrencr kaba?

Blessed Shaira:
At kayo'y aking aariin na pinakabayan ko at ako'y magiging sa inyo'y Dios, at inyong makikilala na ako'y si Jehova ninyong Dios, na naglalabas sa inyo sa ilalim ng mga atang sa mga Egipcio.


Exodus 6:7

trish.cadao:
Mga kapatid kay Kristo,

Maliwanag po na nagpakilala ang ating Diyos kay Moses sa Bundok ng Horeb. Ngunit nililinlang tayo ng demonyo. Kapag ang pangalan mo sa iyong Birth Certificate ay Maganda, at ang mga kausap mo ay mga Amerikano, papalitan mo ba ang pangalan mo at sasabihing ikaw si Beauty? Kung tinawag ka sa daan, lilingon ka ba kung ang tawag sayo ay John imbis na Juan? Tingnan ninyo ang panlilinlang na ginawa sa atin:

Sa Tagalog na translation ng Bibliya, nakasaad:
13 At sinabi ni Moises sa Dios, Narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, Sinugo ako sa inyo ng Dios ng iyong mga magulang; at sasabihin nila sa akin: ANO ANG KANYANG PANGALAN? Ano ang sasabihin ko sa kanila?
14 At sinabi ng Dios kay Moises, AKO YAONG AKO NGA; at kaniyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA.

Dapat ba nating itranslate ang pangalan Niya? Napakabanal ng pangalan Niya. Sa dasal na Ama Namin na itinuro ni Kristo, Ama namin, sumasalangit ka, SAMBAHIN ANG NGALAN MO.

Sa wikang Hebreo, ito ay nasusulat bilang YHWH. Ito po ay tinatawag na TETRAGRAMMATON. Isearch nyo po ito. Hindi po maliwanag na Yahweh ang tamang pagkakabigkas nito ngunit ito po ay ang naipasa sa atin dahil ang YHWH ay puro katinig at ito ang ginagamit ng mga Israelita noon. Hindi po Jehovah ang pangalan Nya, dahil ang letrang J ay nagsimula lamang noong 1400's. Isa po itong malaking panlilinlang.

Ganoon din po sa pangalan ng Kanyang Anak. Ang Jesus po ay nagmula sa salitang Latin na Iesus, kung saan ang I at J ay iisa ang ibig sabihin. Ngunit nagmula ito sa Hebreong Yeshua na ang ibig sabihin ay "Yahweh is Salvation".

Huwag po tayo magpalinlang sa demonyo. Inuumpisahan natin ang panalangin natin sa mga salitang, "Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo". Kumakanta tayo ng mga worship songs na may lyrics na "There is no other name that is greater than Jesus". Pero ang totoo, maling pangalan ang ating binabanggit. Kapag tumawag tayo sa ating Panginoon at maling pangalan ang binaggit natin, sa Kanya ba talaga tayo nagdadasal? Huwag tayo magpalinlang. Nawa ay bigyan tayo ng Banal na Espiritu ng kaliwanagan at lumaganap nawa ang katotohanan.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version