General Category > Filipino Bible

Sa ano pangalan ba tlga ang totoong bautusmo?

(1/2) > >>

Xhandro:
Ang acts 2:38 or mateo 28:18-19

mark Jeff Dela Cruz:
Mapag palang Araw at gabi sa iyo kapatid , sa iyong katanungan sa mateo 28:19 to Acts 2:38 kung sa ano pangalan ba talaga ang totoong bautismo ay sa Pareho , sa Ama Anak At Banal na Spiritu , sa Pangalan ng Panginoon Jesus Kristo ay kapareho sa Ama sa Anak At Banal na Spiritu, dahil sila ay iisa ,may mga verse po Ko ishashare sayo kapatid
7  Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo.
Juan 16 :7
8  At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol:
Juan 16 :8
13  Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating.
Juan 16 :13
14  Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag.
Juan 16 :14
15  Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag.
Juan 16 :15
Iyong susuruin kapatid na sa Panginoon Jesus ay nagkakahulugan na sa Ama at Banal na Spiritu , ito rin ang isang katunayan na sila ay IISANG DIOS, na tatlong persona Ama . Anak . Banal Spiritu , sa Pangalan ng Panginoon Jesus ay malinaw na kahalin tulad sa sa pangalan ng Ama ng Anak at Banal na Spiritu,
patungkol naman sa iba pang katanungan mo sa katutuhanan , ay ipag patuloy mo lang ang pag babasa ng Salita ng Dios at patuloy na ipapalinaw sayo ng Banal Na Spiritu ang lahat na ikinagugulo ng isip mo ,

pero kapatid kahit gusto mo lang malaman ang katotohanan oh malaman mo ang katotohanan kung wala ka naman personal na relation sa Panginoon Jesus ay masasabi natin na itoy walang kabuluhan na kahit malaman mo pa ang katotohanan , ang pinaka mahalaga sa atin buhay ay magkaron tayo ng relation sa Panginoon Jesus Kristo na Anak ng Dios  siyang umibig sa atin at binigay ang kanyang sarili , at kung mananatili ka sa kanyang salita at itoy isasabuhay mo ang kanyang mga utos ay mismo na sayo ipapalinaw ang lahat ng inyong mga katanungan ,

Godbless kapatid ,, Nawa ay Patuloy na lumago ang iyong Spiritual Life ,

Harwin:
Kapatid ang Ama, Anak at Espiritu ay title at hindi pangalan.. Sinasabi mo na tatlo ang diyos pero iisang persona. Mali po yun unawa nyo kapatid. Nasulat po sa bible na Isa lang ang Diyos. Deutronomy 6:4 at Isa lang ang Pangalan Zechariah 14:9 at isa lang ang maghahari sa atin hindi tatlong persona.. Sinabi sa propesiya ni Isaiah na pahayag mismo sakniya ng Diyos sa Isaiah 9:6 ang batang ipapanganak ay tatawaging Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama etc... Ibig sabihin si Jesus Christ na ipapanganak ni Maria ay siya ang tatawaging Walang hanggang Ama at Makapangyarihang Diyos.. Kaya ang bautismo ay tanging sa Pangalan lamang ni Jesus Christ Acts 2:38.. Ang sinabi ni Jesus sa kaniyang disipulo sa Mateo 28 na bautismuhan sila sa Pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ito ay ang great command niya so kung susunduin mo ang kaniyang command ay babautismuhan mo sila sa Pangalan ng Ama, Anak at Espiritu which is si Jesus Christ ang tanging Pangalan na ibinigay sa silong ng langit  kung saan tayo ay magkakamit ng kaligtasan Acts 4:12.. Kung gusto mopa ng pruweba o supporting verse na Si Jesus Christ lang ang Diyos bibigyan kita.. God bless you in the name of our Lord Jesus Christ nawa ang unawa ay sumainyo

tarucferey@yahoo.com:
Sa AMA AT SA ANAK AT SA ESPIRITO SANTO KAHIT ALIN SA TATLO

DennisCFD:
3 person one God

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version