General Category > The Bible Offline NKJV

Salvation

(1/2) > >>

Radical4Christ:
What's The Plan of Salvation(How Do You Become a Christian)

MaritaDee:
John 6:44 ' No one can come to me unless the Father who sent me draws him...' This is a call to SALVATION which begins with God only if you allow him by knowing him. Rev 3:20 continues to say "Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in..."

instrumento:
CBA- confess, believe and accept

1. Dapat natin malaman na ang kaligtasan sa bibliya ay isang regalo (kaloob) na libre lang (walang bayad)

Roma 6:23
Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang KALOOB na WALANG BAYAD ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

2. Ang kaligtasan ay si Jesus mismo. Hindi ang religion,kautusan,pilosopiya,paggawa ng mabuti o tradisyon.

1Juan 5:11-12
11 At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak.
12 Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay.

3. Kailangan mong tanggapin si Jesus sa puso mo by faith. Kapag tinanggap natin si Jesus, doon pa lang tayo magiging anak ng Diyos.

1Juan 5:13
13 Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios.

Juan 1:12
Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan.

4. Kailangan mo rin magsisi ng iyong mga kasalanan.

2 Pedro 3:9
Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.

Prophetess:
The bible states with confession the mouth is made.
Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Confess your sin and ask God to come in your heart as you surrender  to him.
Next find a real church and get water baptise

Mista Missionary:
Salvation is not for any and everyone as it says in the Holy Scriptures which is Gods TRUE WORD KJV HOLY BIBLE only. Everyone answered this persons question wrong, God says in 1st Thessalonians 5:21 Prove all things. St. John 3:34 He whom God hath sent speaketh the words of God. Man's words will and have mislead many and most people. I will follow God and not man, so I will answer the question correctly with Gods HOLY Words. St. John 4:22 Salvation is of the Jews (it doesn't say everyone). Do not add or take away from Gods HOLY Words, please or you will be taken out of the Book of Life as the Holy Scriptures says. Anymore questions? Oh yeah, now you all should want to know who the Jews really are, right coz that's very important for you.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version